Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2015

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2015 – 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 18/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất –Số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016:

* Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016.

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 – 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2015 – 2016.

+ Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:

* Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014 – 2015 đã được kiểm toán.

* Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2015 – 2016.

* Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2013 – 2014 và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen; phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2014 -2015 và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2015 – 2016.

+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn Hoa Sen.

+ Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn.

+ Báo cáo về Phương án Tái cấu trúc mô hình Tập đoàn Hoa Sen và đề xuất thông qua chủ trương Tái cấu trúc mô hình Tập đoàn.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2014 – 2015, phương hướng hoạt động trong NĐTC 2015 – 2016 và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các công ty con trong NĐTC 2015 – 2016.

+ Phê chuẩn chính thức thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Lý Văn Xuân.

+ Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.