Công ty Cổ phần Cao Su Hoà Bình (HRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015

- Lý do và mục đích:  Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

- Tỷ lệ thực hiện: 40% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị . Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 444 cổ phần HRC sẽ nhận là : (444/1) x 0,4 = 177,6 cổ phần mới. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ đông A sẽ được nhận 177 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ phát sinh là 0,6 cổ phần  sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở CTCP Cao su Hòa Bình. Người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.