Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQM- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng khu Công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung lấy ý kiến:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015 và kế hoạch, định hướng trong năm 2016. Sửa đổi bổ sung điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.