CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

1, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRHQC151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRHQC1517

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 63.000.000 cổ phần

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua)

- Tỷ lệ thực hiện: 200:63 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 200 quyền mua sẽ được mua 63 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phần còn lại do làm tròn xuống và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định chào bán cho cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra (do việc làm tròn xuống và không được thực hiện quyền mua) thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 310 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là (310:200)*63=97.6 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 97 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0.6 cổ phần hàng thập phân sẽ làm tròn xuống không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/07/2015 đến ngày 14/08/2015

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/07/2015 đến ngày 18/08/2015

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, số 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 1.5 % mệnh giá/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 150 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, số 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM bắt đầu từ ngày 11/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.