Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng (HPW – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trên Giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trên Giấy mời họp

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trên Giấy mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.