Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà phát (HPS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/05/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát, địa chỉ số 185 Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.