Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.