Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm và thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong thư mời

- Nội dung họp:

+ Báo cáo HĐQT năm 2015, kế hoạch công tác HĐQT năm 2016;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và  kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính năn 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và  phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
+ Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ  2016-2020;
+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.