Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, bằng cổ phiếu và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/5/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/5/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỉ lệ thực hiện: 20% tương đương tỷ lệ 10:2 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 02 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần lẻ số thập phân.

- Ví dụ: Số cổ phiếu cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội) và  xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

-  Tỷ lệ thực hiện: 30% tương đương tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).

-  Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần lẻ số thập phân.

- Ví dụ: Số cổ phiếu cổ đông được hưởng theo phương án thưởng cổ phiếu là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng cổ phiếu tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội) và  xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.