Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2015 và Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên Website của Công ty

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:           2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thực hiện: 15/06/2015

 -  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.