Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 8h30 ngày 29/04/2016 (thứ 6)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,  địa chỉ 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn  đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch chi trả  cổ tức năm 2016;
+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám  đốc cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ  đông năm sau;
+ Thông qua việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát;
+ Thông qua việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.