Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội – Gác 2, Bến xe Phía Nam, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2015; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.