Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM (HMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau. 

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau. 

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
+  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.