Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I - Km 7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
 + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.