Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên (HKP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 03/2016

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở công ty

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016
+ Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
+ Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2015
+ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015, phê  duyệt mức thù lao 2016
+ Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC 2016
+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2018

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.