Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HJS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu, Trả cổ tức năm 2013, 2014 bằng cổ phiếu

1, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRHJS151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRHJS1518

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 20/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 15/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 2.999.997 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không được mua hết: Số lượng cổ phiếu còn dư do làm tròn hoặc các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phần chào bán theo tỷ lệ chào bán, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu mới là 20%, số cổ phiếu mới cổ đông A được quyền mua là: 123*20% = 24,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A trên thực tế sẽ được mua 24 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT tổng hợp lại và chào bán cho các đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/11/2015 đến ngày 04/12/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/11/2015 đến ngày 10/12/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+ Số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu không đặt mua hết sẽ được HĐQT chào bán cho các đối tượng khác và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu – Địa chỉ: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua cổ phiếu:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu

Số Tài khoản: 102010002306034

Nơi mở Tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Hà Giang

2, Trả cổ tức năm 2013, 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

+ Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: 10%

+ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 10%

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 và năm 2014 theo tỷ lệ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được huỷ bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 và 2014 là 20%, số cổ phiếu mới mà Cổ đông A được nhận là 123*20%= 24,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A trên thực tế sẽ nhận được 24 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu, Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.