Công ty cổ phần Hòa Việt (HJC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Hòa Việt

- Nội dung họp:

+  Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và  phương hướng hoạt động SXKD năm 2016;
+  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+  Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
+  Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ  III 2016-2021;
+  Thông qua sửa đổi Điều lệ  Công ty (theo luật DN 2014);
+  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2015;
+  Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;
+  Thông qua đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2016;
+  Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.