Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG -UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2016;
+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.