Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Hưng Gia Trần, Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015;
+ Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ  tức năm 2015;
+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.