Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu; Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

1, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRHHS151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRHHS1510(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 10/09/2015; - Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 08/10/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 110.995.557 cổ phiếu

- Giá phát hành: 11.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên việc chào bán không làm phát sinh cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu chào bán không được phân phối hết do cổ đông không đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 11.000 đồng/ cổ phần.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 117 cổ phiếu HHS, sẽ được quyền mua 117*1=117 cổ phiếu chào bán thêm. Như vậy cổ đông sở hữu 117 cổ phiếu sẽ được mua 117 cổ phiếu chào bán thêm.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/09/2015 đến ngày 30/09/2015.

+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/09/2015 đến ngày 05/10/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của Công ty từ ngày 10/09/2015, xuất trình chứng minh nhân dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

+ Số TK: 43603600055027046688

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Hải Phòng

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

2, Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 30/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/09/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

3, Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) do việc làm tròn sẽ được hủy bỏ.Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu thì cổ đông A sẽ nhận được 1.234,5 cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được sẽ được làm tròn xuống là 1.234 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.