Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 25/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp/ lấy ý kiến:

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 của Công ty;

+ Xin ý kiến cổ đông về kế hoạch cổ tức năm 2015;

+ Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.