Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô  Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên  – Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doan năm 2015, kế hoạch năm 2016, định hướng đến 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã  được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng Quản trị năm 2015;
+ Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Tờ trình thù lao Hội  đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Tờ trình kế hoạch thù  lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 – 2016;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Tờ trình thông qua việc Chủ  tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám  đốc;
+ Các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.