Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2016

1.Tạm ứng cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (Địa chỉ: số 672 Ngô Gia Tự - phường Đức Giang – quận Long Biên – thành phố Hà Nội; Điện thoại/fax: 04.36524158) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND) (CMND đã được đăng ký trong Danh sách cổ đông). Trong trường hợp nhận cổ tức thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2016

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 15/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – TP. Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ TV từ 2016 – 2021);

+ Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ TV từ 2016 – 2021);

+ Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ TV từ 2016 – 2021);

+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.