Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí  và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Nội dung họp:

+  Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016;
+ Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+ Thông qua tờ trình nội dung sửa  đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014;
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.