Công ty cổ phần Sách -Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HEB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Hà Tĩnh

-Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.