CTCP Hưng Đạo Container (HDO - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2016 đến ngày 29/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:

* Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2015;
* Báo cáo hoạt động của HĐQT;
*  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
*  Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
*  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
*  Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và  Ban Kiểm soát;
*  Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016;
*  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của  ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.