Công ty cổ phần Dệt - May Huế (HDM- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 3 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dệt may Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty;
+ Phương án tăng vốn Điều lệ;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Đề xuất chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.