Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này, sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ đồng thời cổ đông sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông A sở hữu 12.346 cổ phiếu sẽ được nhận số cổ phiếu là: 12.346*5/100 = 617,3 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả bằng tiền mặt là 0,3*10.000 đồng= 3.000 đồng (Ba nghìn đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.