Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HCT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phân chia cổ tức năm 2015;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Thanh toán cổ  tức còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Trong đó: + Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014: 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được  nhận 200 đồng)
+ Tạm ứng cổ tức năm 2015: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện: 30/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.