Công ty CP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon

- Nội dung lấy ý kiến:

-    Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;
-    Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc;
-     Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
-    Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát;
-     Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020);
-     Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Tỷ lệ cổ tức  đợt 2 năm 2015;
+ Kế hoạch cổ tức năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016;
-   Những nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.