Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HCC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng, 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ  Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và  Ban Kiểm soát năm 2015 và dự toán năm 2016;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị  kiểm toán;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.