Công ty  cổ phần Chứng khoán Hoà Bình (HBS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán;
+ Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận;
+ Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016;
+ Xin ý kiến cổ đông về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.