Công ty cổ phần Dich vụ Ô tô Hàng Xanh HAX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2016 (thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty).

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo cụ thể đến cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty.

- Nội dung lấy ý kiến:  Báo cáo kết quả thực hiện 2015, Kế hoạch hoạt động 2016, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo kiểm toán, một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.