Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:2.3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2.3 cổ phiếu mới)

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 120 cổ phần. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (120*0.023)=2.8 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu HAR thực tế mà cổ đông A được nhận là 02 cổ phiếu, phần lẻ phát sinh là 0.8 sẽ bị loại bỏ..

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền; Địa chỉ số 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/11/2015 đến ngày 30/11/2015.

- Nội dung lấy ý kiến:Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 37/GCN-UBCK ngày 17/6/2015. (Nội dung lấy ý kiến sẽ được đăng trên Website của Công ty từ ngày 14/11/2015: www.adtdgroup.com)

- Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền; Địa chỉ số 248A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Điện thoại: 84-8 38442058 (168) – Fax: 84-8 38442194.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.