Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+ Các tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, lựa chọn đơn vị kiểm toán…

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.