Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.