Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tầng 7, tòa nhà Hải An, km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát;
+ Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
+ Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2015;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.