Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2016, thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện:  Tại trụ sở  công ty, phố Quán thánh, phường Bình Hàn, thành phố  Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế  hoạch cổ tức năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.