Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:Công ty sẽ thông báo sau trên website của Công ty (www.xdgt-tth.com.vn)

-  Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, điện thoại: 054.38399 67)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018;

+ Tăng vốn điều lệ;

+ Thay đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.