Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRGTH151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRGTH1510

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 13/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 09/12/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 600.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Phương án làm tròn: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không đặt mua hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 287 cổ phiếu . Cổ đông B được quyền mua cổ phiếu tương ứng: 287*1/4=71,75 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được quyền mua thêm 71 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 01/12/2015.

Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2015 đến ngày 04/12/2015.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.