Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (GTA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 06/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An bắt đầu từ ngày 06/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.