Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - Công ty cổ phần (GT6 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6 – công ty cổ phần – 127 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Họp đại hội cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các nội dung liên quan khác sẽ được thông báo cụ thể sau trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.