Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GSP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Sẽ thông báo trong Thư mời.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+     Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+     Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.
+     Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
+     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Và các nội dung khác...

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.