CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (GLT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

1/ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 22/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp tại tầng trệt, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM.

- Nội dung họp:

* Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2014;

* Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015;

* Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014;

* Bầu lại 1/3 số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và 1/3 số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

* Các vấn đề liên quan khác.

2/ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 22/06/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại lầu 2 số 01 Đường Sáng Tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TPHCM bắt đầu từ ngày 22/06/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.