CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 17/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

- Nội dung lấy ý kiến:

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
* Báo cáo của HĐQT;
* Báo cáo của Ban kiểm soát;
* Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận KD năm 2015;
* Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
* Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE năm 2016;
* Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.