CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện:

+ Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/05/2015.

+ Trường hợp đại hội lần 1 không đủ điều kiện tổ chức, cuộc họp lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10/06/2015.

+ Trường hợp đại hội lần 2 không đủ điều kiện diễn ra, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 17/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy ô  tô Giải Phóng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang.

- Nội dunghọp: Báo cáo kết quả năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.