CTCP Thể Thao Ngôi sao Geru (GER - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tuần cuối cùng của tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, định hướng phát triển Công ty 2016;
+  Báo cáo thực hiện nhiệm vụ  và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2015;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2015;
+ Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.