CTCP Cấp nước Gia Định (GDW- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM

- Nội dung họp:

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và trình Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016;
* Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015;
* Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015;
* Trình sửa đổi và bổ  sung (lần 5) Điều lệ Tổ chức và Hoạt  động Công ty;
* Trình niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán;
* Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2012-2017);
* Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
* Trình tiền lương Trưởng ban Kiểm soát; thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.