Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt và Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

1. Tạm ứng cổ  tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (vào các ngày làm việt trong tuần bắt đầu từ ngày 13/04/2016) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15/04/2016
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của PV GAS
- Nội dung của Đại hội: sẽ thông báo trong Thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.