Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (FRC - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (địa chỉ: Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Tở trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa III, nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.